Spring naar inhoud

Aanleiding omgevingsvisie

We kunnen stellen dat de omgevingsvisie een concrete stap is in die nieuwe ordening. De Omgevingswet vraagt om een andere rol van de overheid. In de omgevingsvisie (en het omgevingsplan) maakt de gemeente keuzes over hoe zij wil functioneren in het fysieke domein en welke ambities zij daar heeft. Dit gaat dus om de bevoegdheidsverdeling, sturingsmogelijkheden, afwegingsruimte en (de)regulering. Met de Omgevingswet en omgevingsvisie geven we meer ruimte aan initiatieven in en uit de stad.


Mogelijk lokaal omgevingsbeleid speelt in op lokale behoeften en doelstellingen. Er gelden meer algemene regels, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen wordt daarom ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. 


Daarnaast geven de, in het coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018 – 2022 vastgestelde, opgaven aanleiding voor een herijking van de huidige Structuurvisie Dordrecht 2040. Die is met name gebaseerd op beheren en beheersen. In plaats van het accent op een kleinschalige en organische ontwikkeling van de stad ligt er nu een forse groeiopgave. 


Tot slot vraagt een integrale en brede kijk op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op het Eiland van Dordrecht om deze omgevingsvisie Dordrecht 1.0. Een versie 1.0 omdat we nu een eerste stap zetten in het kader van de Omgevingswet en de bijbehorende nieuwe werkstructuur. Deze versie is grotendeels gebaseerd op staand beleid. Zodra de Omgevingswet is ingevoerd zal daarna gewerkt worden aan een 2.0 versie waarin ook nieuwe aandachtspunten een plek kunnen krijgen.

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl