Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Groeiopgave

Groeiopgave Dordrecht 2030

De centrale ambitie van Dordrecht is de verdere ontwikkeling van de gemeente naar een groene, levendige stad met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau zodat het huidige voorzieningenniveau ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Een inclusieve en sociaaleconomisch sterke stad, waar iedere Dordtenaar van profiteert. Hiervoor wil de gemeente uitbreiden met woon- en werkgelegenheid.

Voor Dordrecht staat daarom de komende jaren groeien centraal. Binnenstedelijke groei zien wij als aanjager voor kwaliteitsverbetering van de stad en het vergroten van de leefbaarheid. Deze hoofdopgave moet passen binnen de doelen van de gemeente, binnen de kaders van provincie en Rijk en binnen de afspraken die de gemeente binnen de regio Drechtsteden heeft gemaakt.

Groeiagenda 2030

Het doel is helder: een regio met 300.000+ inwoners. Mensen die goed leven in een compleet, dynamisch, meerkernig gebied met unieke woon- en werkmilieus, een omvangrijk en divers aanbod aan bedrijvigheid. Een regio waar creativiteit bloeit en het onderwijs en de cultuur floreren, in een historische setting gelegen tussen drie rivieren in een uniek Hollands landschap.


Uitgangspunten uit de groeiagenda zijn:

  • Goed wonen
  • Transformatie oevers
  • Centraal station Dordrecht
  • Wonen in het groen
  • Goede bereikbaarheid
  • Goed werken
  • Energietransitie
  • Groeiopgave

Goed wonen

Doel is door te groeien naar 300.000+ inwoners en te komen tot een evenwichtiger verdeling van de woonsegmenten. De kwalitatieve woonvraag van binnen en buiten de regio is het uitgangspunt. Dat doen we door het toevoegen van woonwijken: duurzame, gezonde woongebieden die aantrekkelijk zijn voor een volgende generatie. De unieke gebiedskwaliteiten, zoals wonen aan het water worden volop benut. Zo ontstaan onderscheidende woonmilieus: in de historische binnenstad, langs de rivieroevers of ontspannen wonen in het groen.

In de Regionale Woonvisie is geregeld hoe we samen willen werken aan goed wonen in de Drechtsteden. Dit stimuleren we in de bestaande voorraad en in de nieuwbouw. Met de woonvisie dragen we bij aan de groeiagenda door in te zetten op de gebiedskwaliteiten van de Drechtsteden. Er vindt jaarlijks tussen de zeven gemeenten afstemming plaats over zowel de beoogde groei, de prognoses, kwalitatieve aspecten en de verdeling over de zeven gemeentes van het woningbouwprogramma.

Transformatie oevers

De rivier is het unieke kenmerk van de Drechtsteden. De locaties waar we de verbinding met de rivier kunnen maken, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de Drechtsteden. Oeverlocaties ontwikkelen we met een hoge kwaliteit. Het gaat om integrale versterking van de locaties, zodat er naast ruimte om te wonen ook ruimte is om te werken en te recreëren. De locaties maken deel uit van het bestaande stedelijk netwerk en zijn verbonden met de omringende wijken. 


Centraal station Dordrecht

Voor doelgroepen die georiënteerd zijn op het openbaar vervoer en de levendigheid van de stad focussen we op wonen rond het centraal station Dordrecht in de buurt van de historische binnenstad. De ontwikkeling van het wonen rondom de openbaar vervoerlijn Dordrecht/Zwijndrecht draagt bij aan het draagvlak voor het ov-knooppunt en de verbetering van het openbaar vervoer in de hele regio.


Wonen in het groen

Naast wonen op bijzondere locaties aan de oevers en de Spoorzone is er behoefte aan wonen in het groen. We profiteren van de combinatie van de goede bereikbaarheid over weg, spoor en water, de historische binnenstad van Dordrecht en de groene uitstraling aan de randen van de Drechtsteden.Goede bereikbaarheid

De regio ontwikkelt zich alleen als de verbindingen voor woon-/werkverkeer en goederenvervoer goed functioneren. Het bedrijfsleven maakt op de A15/A16 momenteel veel ‘verliesuren’. De bereikbaarheid moet beter per weg, over het spoor en over het water. Het Rijk heeft een eventuele verbreding van de A16 in de planning staan. De gemeente Dordrecht moet hiervoor ruimte reserveren, evenals voor de mogelijke komst van de RoBel-lijn t.b.v. goederenvervoer en ter ontlasting van de bestaande spoorlijn om die beter te kunnen benutten voor personenvervoer. 

We verbinden hotspots met elkaar en het autogebruik dringen we terug ten gunste van het openbaar vervoer en fiets (weg en water). Het ruimtelijk-economisch versterken van het stationsgebied Dordrecht CS heeft prioriteit en draagt op essentiële wijze bij aan de aantrekkingskracht van de Drechtsteden. De nieuwe woon- en werklocaties die we de komende jaren ontwikkelen, vereisen een goede koppeling aan een hoogwaardig ov-systeem. Dit is essentieel voor de toekomstige bereikbaarheid van Drechtsteden.

Goed werken

Doel is het versterken van de economische positie van de regio en de inwoners door nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid en ondernemers aan te trekken. Daarnaast stimuleren we de groei en het innovatief vermogen van bestaande bedrijvigheid. Dit moet leiden tot 30.000 extra  arbeidsplaatsen voor de Drechtsteden. Deze groei vindt vooral plaats in de groothandel/logistiek, ICT, financiële- en zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Uiteraard moet in de overal vertegenwoordigde maakindustrie het aantal banen toenemen. Naast de zorg voor een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat, is een op de vraag van de bedrijven toegesneden (kwalitatieve) beroepsbevolking (op alle niveaus) van groot belang.
Energietransitie

Met creatieve, innovatieve oplossingen gaan de Drechtsteden aan de slag voor een groene en schone toekomst. Op zoek naar alternatieve energiebronnen, aardgasvrije woningen, elektrisch vervoer en zonne- en windenergie. De energietransitie loopt als een rode draad door alle pijlers heen. Ook binnen wonen, werken en bereikbaarheid speelt duurzaamheid een zeer grote rol.


De ambitie van de zeven gemeenten van de Drechtsteden, de provincie en twee waterschappen is verwoord in de Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 en in de concept RES Drechtsteden. RES staat voor Regionale Energie Strategie. De concept RES beschrijft hoeveel energie we opwekken in 2030. Het is één van de bouwstenen van het Klimaatakkoord om de ambitie van een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 te realiseren. De nationale doelstelling is om voor 2030 49% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Dit betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam gaan opwekken. Om dit te bereiken zetten we sterk in op energiebesparing en doorontwikkeling van het warmtenet. Verder gaan we op zoek naar ruimte en manieren om energie duurzaam op te wekken.
Groeiopgave

De groeiagenda gaat uit van een groei van de Drechtsteden op alle fronten. Alle gemeenten houden rekening met een bijdrage aan deze groei. Dit betekent dat we binnen de mogelijkheden van de gemeenten zoeken naar locaties waar woningbouw kan bijdragen aan de groei.Hoofdopgave: groei van aantal inwoners en arbeidsplaatsen

De centrale ambitie van Dordrecht is de verdere ontwikkeling van de gemeente naar een groene, levendige stad met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau zodat het huidige voorzieningenniveau ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Een inclusieve en sociaaleconomisch sterke stad, waar iedere Dordtenaar van profiteert. Hiervoor wil de gemeente uitbreiden met woon- en werkgelegenheid. Voor Dordrecht staat daarom de komende jaren groeien centraal. Binnenstedelijke groei zien wij als aanjager voor kwaliteitsverbetering van de stad en het vergroten van de leefbaarheid. Deze hoofdopgave moet passen binnen de doelen van de gemeente, binnen de kaders van provincie en Rijk en binnen de afspraken die de gemeente binnen de regio Drechtsteden heeft gemaakt.


Lees meer over de hoofdopgave

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl