Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 3: Gezond

Doel 3: Dordrecht is een gezonde stad

fig. 3.8 Doel3 Dordrecht is gezonde stad V1

Gezond gedrag verhoogt de kwaliteit van leven en draagt bij aan een gezonde stad, waar mensen (elk op hun eigen manier) meedoen. Gezond leven doen mensen in de eerste plaats zélf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Daarnaast maakt de omgeving waarin mensen wonen veel verschil. De aanwezigheid van natuur en rust en de afwezigheid van schadelijke stoffen en herrie heeft een positieve invloed op mensen en hun leefomgeving. Extra aandacht vraagt de fysieke veiligheid, met name de waterveiligheid en de veiligheid langs het spoor. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling van de stad. Een nieuw aandachtspunt, in ieder geval tijdelijk, is het inrichten van een anderhalve meter samenleving. Hiervoor speelt de inrichting van de openbare ruimte een grote rol. Gezondheid kunnen we als volgt ordenen: bescherming, welbevinden en bevordering. Wij leggen hierbij de volgende accenten.

 • Bewoners verleiden tot meer bewegen, gezond gedrag en veilige sociale interactie

  Een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, spelen, elkaar ontmoeten en het groen beleven, draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners en voorkomt sociaal isolement. Daarom dient de openbare ruimte zo ingericht te zijn dat het prettig en natuurlijk is om eerder te wandelen of de fiets te pakken dan de auto. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers maakt het ook makkelijker om in tijden van...

  Lees meer

 • Voldoende mogelijkheden voor zelfredzaamheid van onze inwoners

  Ouderen of mensen met een beperking blijven langer thuis wonen. Het is belangrijk dat zij hierbij hun zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden en naar vermogen meedoen in de samenleving. Daarvoor moeten er voldoende woningen zijn die voor deze groepen geschikt (te maken) zijn, dichtbij zorg en voorzieningen. Ook de openbare ruimte richten we gebruiksvriendelijk en toegankelijk in.

 • Externe veiligheid

  Vanwege de ligging van Dordrecht aan de belangrijkste ontsluitingsroutes van de Mainport Rotterdam. Plus de aanwezigheid van chemische bedrijven in de zeehaven en op de Staart Oost, is externe veiligheid (de risico's bij vervoer, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen) een erg relevant onderwerp. Het creëren van nieuwe veilige routes, modal shift oplossingen  (van spoor naar...

  Lees meer

 • Een akoestisch aanvaardbare woon-, werk- en leefomgeving

  Een fysiek gezonde stad gaat ook schadelijke of storende geluiden tegen. Net als bij veiligheid zijn verkeer en industrie de belangrijkste bronnen. In Dordrecht werkten we al met streefwaarden per leefmilieu en dat zetten we in de omgevingsvisie door in de gebieden. De streefwaarden vormen de basis voor de stedelijke ontwikkeling van Dordrecht. Het biedt handvatten, bijvoorbeeld bron- en...

  Lees meer

  Foto van de voorkant van het centraal station Dordrecht
 • Streven naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit met zicht op de WHO advieswaarde

  De bescherming tegen een schadelijke luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid en leefbaarheid van de stad. Daarnaast draagt de verbetering van de luchtkwaliteit bij aan herstel van de natuurwaarden in de Biesbosch. Binnen Dordrecht is de luchtkwaliteit niet slecht. Maar er is ruimte voor verbetering en we moeten voortdurend alert zijn op mogelijke verslechtering van de luchtkwaliteit. Er...

  Lees meer

 • Gestaag verbeteren van de bodemkwaliteit

  Wij werken aan de verbetering van de bodemkwaliteit door deze zo veel mogelijk te koppelen aan natuurlijke momenten, dat wil zeggen bij herontwikkeling. En daarbij aan te sluiten bij het toekomstige gebruik van de locatie. Hierbij spelen zowel gezondheidskundige als ecologische factoren een rol. Daarnaast moeten we verslechtering van de bestaande bodemkwaliteit zoveel mogelijk voorkomen. Hiertoe...

  Lees meer

 • Stimuleren van een veilig leefklimaat door samenwerking tussen bewoners en organisaties

  De fysieke en sociale veiligheid en mogelijkheden tot ontmoeting bepalen mede de kwaliteit van de leefomgeving. Veiligheid heeft raakvlakken met alle beleidsterreinen en loopt hier als een rode draad doorheen. Het hebben en houden van een prettig en veilig leefklimaat is een taak van iedereen: van inwoners die elkaar aanspreken, tot samenwerking met de politie, van creëren van het zorgen voor...

  Lees meer

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

 • Programma waterveiligheid.
 • Norm voor speel-/sport- en beweeg- en verblijfsplekken.
 • Groenblauw programma (combinatie van groenbeheer, rioolbeheerdeel, Staart en integrale maatregelen deel).
 • Programma sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit
 • Lobbyen voor aanleg van alternatief spoor voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Actieplan geluid.
 • Uitvoeren schone luchtakkoord afspraken.
 • Bodemsaneringsprogramma.
 • Beleid Spoortrillingen

Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Gezonde stad

Aandachtspunten groen

De ontwikkeling van 10.000 nieuwe woningen vraagt veel ruimte. De woningbouwopgave gaat mogelijk ten koste van

stedelijk groen. Zo is het gebied waar Amstelwijck is gepland op dit moment groen. Met de ontwikkeling van een nieuwe

woonwijk gaat dit groen (deels) verloren. Bij dergelijke ontwikkelingen dient daarom aandacht te zijn voor de realisatie

van stedelijk groen. Zo kunnen we waterlopen, parken, plantsoenen en grasvelden ontwikkelen om het aanbod aan

stedelijk groen te behouden of te versterken.


Lees meer over de impactbeoordeling: Gezonde stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl