Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 6: Energie

Doel 6: Dordrecht is in 2050 energieneutraal

fig. 3.11 Doel6 Dordrecht Energieneutraal V2

Dordrecht vormt samen met de andere Drechtstedengemeenten een energie-regio in het kader van het Klimaatakkoord. Samen geven zij via de Regionale Energie Strategie (RES) invulling aan de te realiseren landelijke opgave voor 2030. Met als eerste stap om in 2050 energieneutraal te zijn, wat betekent dat we duurzaam opgewekte energie gebruiken.
Als tussendoel voor 2030 moeten alle RES regio’s gezamenlijk 35 TWh elektriciteit grootschalig opwekken en gaan 1,5 miljoen bestaande gebouwen van het aardgas af. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat we woningen en gebouwen aanpassen tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die men duurzaam verwarmt en waarin men schone elektriciteit gebruikt.De concept RES omvat de invulling van het op te stellen vermogen voor hernieuwbare energie op land en de betekenis hiervan voor de energie-infrastructuur. Deze regionale invulling wordt met oog voor ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en afgewogen in samenhang met andere ruimtelijke belangen vormgegeven. En natuurlijk realiseren we dit tegen de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. Om dit te bereiken leggen we de volgende accenten:

 • Handelingsperspectief voor energiebesparing aan inwoners en bedrijven

  Voor nieuwbouw zet Dordrecht in op zeer goed geïsoleerde gebouwen die optimaal profiteren van de zon, zodat dit vanzelf zorgt voor een prettig woonklimaat. Bij de bestaande bouw zetten we fors in op energiebesparing en isolatie. Alle energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Ook vormen besparing en isolatie het begin van de route naar een aardgasvrije situatie. En niet...

  Lees meer

 • Doorontwikkeling warmtenet

  Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is de warmtetransitie, de verduurzaming van de warmtevraag van wijken, die per definitie een wijkgerichte aanpak vraagt. Dordrecht gaat gefaseerd van het aardgas af. Onze eerste voorkeur is om gebouwen aan te sluiten op het warmtenet. Daardoor kunnen we lokale warmtebronnen (restwarmte, aquathermie, geothermie) ontsluiten en benutten. Dat is in...

  Lees meer

 • Alle energie die nodig blijft, wekken we duurzaam op

  In lijn met de trias energetica (de drie stappen strategie om zo energiezuinig mogelijk te zijn) wekken we de nog benodigde energie, die overblijft na besparing en benutten van restwarmte, duurzaam op. We willen een realistisch deel hiervan binnen ons eigen grondgebied opwekken. We zetten hierbij in op:Het maximaal benutten van zonne-energie op daken. Het opwekken van zonne-energie wordt in...

  Lees meer

 • Circulariteit bij gebiedsontwikkeling

  De bouw in Nederland is voor de helft verantwoordelijk van het Nederlandse materiaalgebruik. De productie van bouwmaterialen draagt significant bij aan de uitstoot van onder meer CO2. Daarom krijgt circulair bouwen steeds meer de aandacht vanuit de overheid en de bouwsector. Circulair bouwen houdt in dat bij de bouw, sloop en renovatie van gebouwen principes uit de circulaire economie worden...

  Lees meer

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

 • Energiestrategie Drechtsteden.
 • Concept RES Drechtsteden (inclusief strategie laadinfrastructuur).
 • Handelingsperspectief voor energiebesparing aan inwoners en bedrijven.
 • Transitieprogramma warmte 1.0 en 2.0.
 • Programma Duurzame Stad.
 • Hanteren van GPR als instrument om duurzaam te bouwen.
 • Bedrijven houden aan Wet Milieubeheer en EEED.
 • Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR).
 • Integrale verkenning Energie-infrastructuur Drechtsteden 2030-2050.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Energieneutrale stad

De huidige bebouwing moet aangepast worden. Bij nieuwbouwontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de energietransitie. Nieuwe gebouwen worden waar mogelijk aangesloten op het warmtenet. Er moeten laadpunten gerealiseerd worden voor elektrisch rijden. Voor een aantal woningbouwlocaties (zie hoofdstuk 5) zijn specifieke aandachtspunten te benoemen.


Lees meer over de impactbeoordeling: Engergieneutrale stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl