Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Dordwijkzone

Dordwijkzone

Om de stad aantrekkelijk, gezond en bestand tegen weersextremen te houden, krijgen groene waterrijke zones een steeds belangrijkere rol. De Dordwijkzone ligt prominent ‘midden’ over het eiland en vormde oorspronkelijk een groene bufferzone tussen Dordrecht en Dubbeldam. Hierdoor zijn daar allerlei functies terechtgekomen die normaliter in de periferie van de stad belanden zoals sportvelden en volkstuinen. De Dordwijkzone heeft al veel kwaliteit, maar bestaat nu nog uit losse gebieden. De ruimtelijke uitstraling van de Dordwijkzone is vooral parkachtige en landschappelijke met sport- en recreatiemogelijkheden. Het biedt ook kansen om het gebied langs de randen een multifunctioneel karakter te geven. Een groen park waar naast recreatieve en natuurlijke ontwikkelingen ook ontwikkelingen als wonen en lichte bedrijvigheid de ruimte krijgen, zonder afbreuk te doen aan het groenblauwe karakter van het gebied. Een park dat bovendien een natuurlijke en geleidelijke overgang biedt naar zijn omgeving. Binnen de Dordwijkzone is het huidige sportareaal het uitgangspunt waarop niet mag worden ingeleverd. De huidige functionaliteiten zoals (professionele) sport krijgen een logische en goede plek binnen dit gebied. Op deze manier levert het stadspark een bijdrage aan de leefbaarheid: ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, gezondheidseffecten, groen, wonen, water en biodiversiteit.

Sturingsfilosofie

Er ligt een actieve initiërende rol bij de gemeente. Vanuit die rol nemen wij het initiatief om het gebiedsproces aan te sturen. Het doel is om ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, sport, leisure, wonen, kleinschalige evenementen en ondersteunende bedrijvigheid (passend in het gebied) te behouden en mogelijk te maken. Daarvoor stellen we een toetsingskader, passend binnen de randvoorwaarden uit deze omgevingsvisie, op dat ontwikkelgericht is. Bovendien investeren we in de infrastructuur die randvoorwaardelijk is voor de ontwikkeling van deze zone en de stad. Marktpartijen en maatschappelijke organisaties kunnen met initiatieven komen die passen binnen de in het toetsingskader gestelde randvoorwaarden voor de Dordwijkzone.

 
fig 5.25 Rolneming gemeente kaderstellend_3000px fig 5.26 dordwijkzone fig 5.27 20210209_Stadspark 42

 • Aantrekkelijke stad

  Wonen

  Indachtig de visie op de groenblauwe zone, kunnen in de Dordwijkzone op kleinere schaal nieuwe woningen worden toegevoegd aan de randen van het gebied, behalve het gebied ten zuiden van de Oudendijk. Het gaat hier om maatwerk, waarbij een ontwikkeling bovendien ten dienste kan staan aan een ontwikkeling die functiemenging en...

  Lees meer

 • Bereikbare stad

  Verkeer en vervoer

  Voor de Dordwijkzone is het van belang dat er continuïteit komt en barrières verdwijnen. Concreet houdt dit in: het doorzetten van waterlopen, het maken van royale natuurvriendelijke oevers en het creëren van goede fiets- en wandelroutes.
  Via de Dordwijkzone komt het water in het hart van het...

  Lees meer

  Dordwijkzone 01
 • Gezonde stad

  Milieu

  Externe veiligheid

  Door de Dordwijkzone is een hoofdtransportas gesitueerd (N3). Deze as heeft een belangrijke functie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op basis van het nieuwe veiligheidsbeleid van het Rijk krijgen al deze transportassen aandachtsgebieden voor...

  Lees meer

  Hoogbouw
 • Uitstekend vestigingsklimaat

  Werken

  Een groot deel van de Dordwijkzone is nu ingericht als landbouwgebied en sportpark. In de transformatie naar een centraal stadspark zou de landbouwfunctie een plek kunnen krijgen. De (kringloop)landbouw krijgt daarbij een duidelijkere afzetmarkt in de stad. Te denken valt aan een oogstmarkt en andere events waardoor...

  Lees meer

  Dordwijkzone 02
 • Klimaatbestendig

  Klimaatadaptatie

  Naast alle fysieke ingrepen is het van belang om te komen tot een herdefinitie van de Dordwijkzone als een centraal park dat (ook) fungeert als natuurlijke klimaatbuffer. In een klimaatbuffer krijgen natuurlijke processen en structuren de ruimte, waardoor ze kunnen meegroeien met klimaatverandering. De...

  Lees meer

 • Energieneutraal

  Delen van de Dordwijkzone liggen in het warmteleveringsgebied. Ruimten langs de infrastructuur bieden goede mogelijkheden voor opwekking van elektriciteit met zonnepanelen.

 • Biodiversiteit

  Ecologie en groen

  Groen en ecologie is de belangrijkste functie in de Dordwijkzone. De Dordwijkzone kun je zien als de groene long van de stad. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten effecten op bestaand en potentieel groen en de ecologie goed inzichtelijk zijn. Ze wegen als belangrijk argument mee in de afweging. Voor de...

  Lees meer

  Dordwijkzone 03

Aanvullende, specifieke acties en programma's

 • Doorontwikkelen fietsladder, inclusief combinatie met een ecoverbinding.
 • Inrichting Dordwijkzone als klimaatbuffer.
 • Groenblauw programma.


Aandachtspunten vanuit inmpactbeoordeling: Dordwijkzone

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Voor de Dordwijkzone zijn er geen specifieke aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling voor bepaalde ontwikkelingen.

 

PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl