Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Het centrum

Het centrum

De historische binnenstad en de 19e-eeuwse schil (inclusief Stadswerven) vormen het centrum van Dordrecht. Dit gebied ligt geografisch gezien centraal in de regio Drechtsteden en heeft een hoog voorzieningenniveau. Daarnaast biedt het afwisselende bebouwing met nabij het station ruimte voor grootschalige kantoren. Voor de verdichting die nodig is om te voorzien in de groeiopgave, is de 19e-eeuwse schil een logisch gebied. Vanwege de nabijheid van voorzieningen en de nabijheid van het station. Bovendien zijn er leegstaande panden die zich lenen voor transformatie.


Station Dordrecht, het busstation op de Spuiboulevard en de Waterbushaltes zijn de belangrijke opties in het openbaar vervoer. De woningvoorraad in het centrum is gevarieerd met een hoge dichtheid en intensiteit. Het versterken van onze aantrekkelijke, levendige en leefbare binnenstad is een belangrijk onderdeel van de groei van Dordrecht en het invullen van onze doelen (zie hoofdstuk 3). Belangrijk daarbij is dat levendigheid en leefbaarheid hand in had gaan. In het centrum accepteren we de drukte die soms gepaard gaat met levendigheid, maar dulden we geen overlast.

Tussen wonen en werken moet een juiste balans zijn. Samen met alle voorzieningen, het water en het erfgoed vormt het centrum een gebied om trots op te zijn als Dordtenaar en is het een trekpleister voor toeristen. Dordrecht wil de binnenstad meer gebruiken als huiskamer van de stad. Daarom zetten we in op een compacte, goed onderhouden binnenstad met prettige buitenruimtes, een gastvrij beleid voor de pleziervaart en een aantrekkelijk en divers aanbod van cafés en restaurants, winkels en activiteiten voor verschillende doelgroepen. De functie van de binnenstad transformeert van (voornamelijk) winkelen naar een gebied om te beleven, ontmoeten en ontspannen.

Sturingsfilosofie centrum

Het initiatief ligt veelal bij derden en die voeren ook uit. Het zijn de ondernemers die winkels en horeca openen, stichtingen die evenementen organiseren en verenigingen die culturele instellingen managen. Kaderstelling is maatwerk: ruimte voor ontwikkelingen, maar met respect voor historie en aandacht voor leefbaarheid. De gemeente heeft een ondersteunende rol die soms overgaat in een samenwerkende rol om belangrijke ontwikkelingen van de grond te krijgen.

fig 5.2 Rolneming gemeente ondersteunend_3000px

 • Aantrekkelijke stad

  Wonen

  De woningvoorraad is gevarieerd, waarbij het hoge voorzieningenniveau en de bereikbaarheid een belangrijk locatiecriterium voor huishoudens is. Het woonmilieu is (hoog)stedelijk, soms (rustig) historisch en er is een goede mix woningen voor alle doelgroepen. Dit komt ten goede aan de levendigheid van het centrum. De focus voor nieuwe ontwikkelingen...

  Lees meer

 • Bereikbare stad

  Verkeer en vervoer

  Een goede bereikbaarheid van het centrum voor bewoners en bezoekers van onze stad is essentieel. Dit is onder andere uitgewerkt in het Verkeerstructuurplan Spuiboulevard en Schil West. De ruimte voor de auto in de historische binnenstad is beperkt. Dat betekent dat grote delen van het centrum autoluw zijn maar voor bewoners nog wel toegankelijk...

  Lees meer

  Centrum kunstrondje
 • Gezonde stad

  Milieu

  Externe veiligheid

  Functiemenging en hoge dichtheden in combinatie met het transport van gevaarlijke stoffen op het spoor leiden tot hoge risico's voor in het gebied aanwezige personen. Het streven is om deze risico's duurzaam te reduceren en/of te beheersen. Binnen dit gebied streven...

  Lees meer

  Hoogbouw
 • Uitstekend vestigingsklimaat

  Werken

  De historische binnenstad is een unieke locatie voor kleinschalige financiële en zakelijke dienstverlening en creatieve ondernemers. Uniek is het samenspel tussen de maritieme industrie en het historische decor zoals in de Kalkhaven, waarbij de zwaardere milieubelasting opweegt tegen de identiteitsversterking die hiervan uitgaat.
  Lees meer

 • Klimaatbestendig

  Klimaatadaptatie

  De Dordtse historische binnenstad ligt gedeeltelijk buitendijks en relatief laag. Door een veranderend klimaat, het stijgen van de zeespiegel en de kans op frequent hoog water is het beperken van gevolgen voor de binnenstad belangrijk voor de veiligheid en leefbaarheid. Het beschermen van het buitendijkse gedeelte tegen veel schade en overlast...

  Lees meer

  Fontein
 • Energieneutraal

  In de schil is warmtenet aangelegd. De historische binnenstad is grotendeels niet geschikt voor een warmtenet, en evenmin voor warmtepompen. Daar moeten we voor de warmtetransitie wachten op innovaties, zoals hernieuwbaar gas. Zonnepalen passen we vanwege het monumentale straatbeeld beperkt toe. Er zijn oplaadpunten voor elektrisch rijden.

 • Biodiversiteit

  Ecologie & groen

  De ecologische waarde van het centrum lijkt vanwege het grotendeels verhard oppervlak beperkt. Toch hebben verschillende planten en dieren zich aangepast aan de grotendeels versteende binnenstad. Ondanks de dichte bebouwingsstructuur zijn verspreid over het centrum groenstructuren aanwezig. De grotere groengebieden zijn...

  Lees meer

  Groen museum

Aanvullende, specifieke acties en programma's

 • Ontwikkelplan centrum: evenwicht wonen, werken en verblijven in centrum (inclusief kernwinkelgebied, horeca en evenementen, sfeer- en ontwikkelgebieden).
 • Uitvoeren verkeersstructuurplan Spuiboulevard en Schil West o.a. autoluw. 
 • Adaptieve strategie beschermen buitendijks gedeelte n.a.v. wateroverlast.


Aandachtspunten vanuit de Impactbeoordeling: het centrum

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor het centrum

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl