Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Werkgebieden

Bereikbare stad

Verkeer en vervoer

Uitgangspunt is dat werkgebieden goed bereikbaar zijn met de (vracht)auto vanaf de hoofdinfrastructuur N3 en A16. Openbaar vervoer of een alternatief hierop is gewenst. Denk aan een oplossing voor de laatste kilometer naar een OV- knooppunt. Gelet op de geschiktheid voor de vestiging van risicorelevante bedrijven zijn de terreinen aan de westzijde van de stad (Dordtse Kil I tot en met IV), de zeehaven en de Staart Oost aangesloten op een stedelijke route gevaarlijke stoffen.

Waar mogelijk zijn werkgebieden multimodaal ontsloten voor goederenvervoer op spoor en water en maken we de gebieden geschikt voor de transitie naar elektrisch vervoer en/of deelvervoer. Voor het personenverkeer is de aansluiting op een goed fiets- en wandelnetwerk van belang om meer bewegen en fietsen te stimuleren en autogebruik waar mogelijk te beperken.
Op de locaties dient voldoende parkeergelegenheid te zijn. Het parkeren van met name grote voertuigen verdient aandacht. Specifiek gaat het dan om truckparking op Dordtse Kil 3.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Verkenning mogelijkheden transformatie naar woningbouw voor het gebied ten westen van het voormalig Lipsterrein aan de Staart.
  • Verkenning ontwikkeling Maritieme Campus voor de binnenvaart.
  • Onderzoek naar maatregelen (o.a. subsidies) om werkgebieden sneller klimaatadaptief te maken.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: werkgebieden

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor werkgebieden

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl