Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Werkgebieden

Biodiversiteit

Ecologie en groen

De ecologische waarde van het werkgebied lijkt, vanwege het grotendeels verhard oppervlak en het weinig aanwezige groen, beperkt. Toch hebben verschillende planten en dieren zich aangepast aan de overwegend versteende omgeving en is verspreid over het werkgebied groen aanwezig. Het werkgebied draagt daarom bij aan de gemeentelijke biodiversiteit. De grotere groengebieden zijn bijvoorbeeld de bosschage bij Louterbloemen en het groen in het noordelijk deel van de Krabbengors. De bomenrijen, zoals langs de Rijksstraatweg en Wieldrechtse Zeedijk en de brede bermen zorgen voor een groene verbinding met de omgeving. 

Het behouden en verhogen van de biodiversiteit is belangrijk in werkgebieden. Het is belangrijk om met natuurinclusieve inrichting meer ruimte te maken voor groen. Denk aan het verzachten van harde oevers in het getijdenlandschap, het versterken van de bomenstructuur in de dijklinten (zoals de Wieldrechtse Zeedijk) en het natuurvriendelijker inrichten van de killen.


De Stedelijke Ecologische Structuur (SES) ligt in en dichtbij de werkgebieden. De terreinen in de Corridor liggen in een stedelijke ecologische zone, waar extra aandacht moet zijn voor de effecten op ecologie. Mogelijkheden om de SES te versterken werken we uit in gebiedsprogramma’s. Vanwege de beeldbepalende, esthetische, ecologische, gezondheidswaarde en klimaatadaptatieve waarde is het aanwezige groen waardevol en behoudt het de groenbestemming.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Verkenning mogelijkheden transformatie naar woningbouw voor het gebied ten westen van het voormalig Lipsterrein aan de Staart.
  • Verkenning ontwikkeling Maritieme Campus voor de binnenvaart.
  • Onderzoek naar maatregelen (o.a. subsidies) om werkgebieden sneller klimaatadaptief te maken.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: werkgebieden

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor werkgebieden

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl