Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Werkgebieden

Klimaatbestendig

Klimaatadaptatie

Het terrein in de werkgebieden is grotendeels in particulier bezit. Dit betekent dat we de bedrijven moeten stimuleren om op hun eigen terrein adaptatiemaatregelen te treffen, als we dit gebied klimaatadaptief willen inrichten.

 
We onderzoeken hoe effectief het is om als gemeente subsidie, heffingskorting of andere maatregelen te implementeren zodat de werkgebieden sneller klimaatadaptief denken. Een voorbeeld is het subsidiëren van een statisch waterdak. Daarnaast kijken we of we als gemeente adaptatiemaatregelen kunnen nemen op publiek terrein, zonder de functionaliteit van het gebied te beschadigen.

Voor de ontwikkeling van Dordtse Kil IV en Businesspark Amstelwijck stellen we eisen betreffende een klimaatadaptieve inrichting aan investeerders en ontwikkelaars. Voor bestaande bedrijventerreinen moeten we de huidige situatie aanpassen bij structureel onderhoud, zodat het klimaatadaptief wordt. Op basis van de uitkomsten van de stresstesten en risicodialoog komen vooral hittestress en wateroverlast naar voren als klimaatadaptatie knelpunten in de werkgebieden. Op deze onderwerpen moeten we dus extra nadruk leggen wanneer er een fysiek project plaatsvindt.

Wantijzone

Het gebied aan de Baanhoekweg ligt in de Wantijzone. Hier is het van belang om te onderzoeken of de oevers natuurvriendelijk aan te leggen zijn. En of men recreatieve verbindingen over en langs het Wantij kan creëren voor het maken van grote en kleine rondjes. Dit vergroot de bereikbaarheid met de fiets en verbetert het welzijn van de medewerkers en bezoekers. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of dit relatief hoog liggende gebied een functie als schuillocatie kan vervullen bij extreem hoog water. Op momenten waarbij het binnendijks gebied van de stad dreigt te overstromen.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Verkenning mogelijkheden transformatie naar woningbouw voor het gebied ten westen van het voormalig Lipsterrein aan de Staart.
  • Verkenning ontwikkeling Maritieme Campus voor de binnenvaart.
  • Onderzoek naar maatregelen (o.a. subsidies) om werkgebieden sneller klimaatadaptief te maken.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: werkgebieden

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor werkgebieden

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl