Spring naar inhoud

Hoofdopgave: groei van aantal inwoners en arbeidsplaatsen

Een groei met 10.000 woningen

Het tegengaan en omkeren van het dalende inwoneraantal is één van de uitdagingen voor de gemeente Dordrecht. We willen de stad aantrekkelijk maken en houden voor met name jongeren en jonge gezinnen. Dit helpt mee aan een evenwichtige opbouw van de bevolking van Dordrecht. De ligging aan de rand van de Randstad en de goede verbindingen met onder andere Rotterdam en Breda maken van Dordrecht een geschikte woonlocatie voor studenten en werkenden. 


De stad kent daarnaast een aantrekkelijk en levendig stadshart en diversiteit aan grootstedelijke voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Om voorzieningen in de binnenstad en in de wijken betaalbaar te houden, moeten we bouwen aan de stad. Dit betekent nieuwe woningen op aantrekkelijke binnenstedelijke locaties, die jongeren, studenten en gezinnen aan Dordrecht binden. Meer mensen betekent meer draagkracht voor de voorzieningen van de stad. 


Groei van 10.000 woningen

Om de kwaliteiten van de open polders en natuurgebieden te behouden zet de gemeente in op binnenstedelijke groei. De groene omgeving van de stad heeft juist een aantrekkelijke werking voor nieuwe inwoners en moet dus behouden blijven. Dordrecht is een stad van en voor iedereen. Daarom is er in de toe te voegen woningen ruimte voor iedere doelgroep. De gemeente wil een gevarieerd woningaanbod realiseren. Variatie in soorten woningen en in kwaliteit is van belang om alle mensen een plek te kunnen geven. Ook variatie in woonmilieus en woningen in buurten zorgt voor een aantrekkelijke gemeente. Op dit moment kenmerkt de woningvoorraad zich door een groot aantal goedkope woningen. Het accent bij nieuwbouw ligt daarom op woningen in het hogere segment. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast versterkt het de sociaaleconomische positie van Dordrecht doordat mensen met midden en hogere inkomens die nu wegtrekken, behouden blijven voor de stad.


Voor een gevarieerd woningaanbod en sterkere wijken zijn ook ingrepen in de bestaande voorraad nodig. Een deel van de woningvoorraad voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en kan sloop tegemoet zien. Dit zijn vooral sociale huurwoningen in het bezit van woningcorporaties. Met name woningcorporaties bouwen de gesloopte aantallen sociale woningen allemaal terug. Op deze manier blijft het aantal sociale huurwoningen op peil. Hiermee kunnen ook inwoners die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, een thuis vinden in Dordrecht.


Een groei van 4.000 banen

Voor de huidige bestuursperiode 2018 – 2022 zet Dordrecht in op een toename van 4.000 banen. De jaren daarop moet deze opwaartse lijn verder worden doorgetrokken, met als perspectief 13.000 tot 15.000 banen erbij in 10 tot 20 jaar. Overigens gaat het hier om nieuwe toevoeging van banen. Vertrek van banen als gevolg van faillissement of vertrek uit de stad brengen we niet in mindering. 


Een sociaaleconomisch sterk Dordrecht vraagt om een verbreding van de economische basis van de stad en regio. Dat begint bij (goed) opgeleide inwoners en vervolgens eventueel een afgeronde vervolgopleiding die resulteert in werk. De gemeente zet in op goed opgeleide mensen door onder andere promotie van MBO techniekopleidingen, doorlopende leerlijnen en de toevoeging van hoger onderwijs aan de stad en de regio. Dit laatste gebeurt onder meer met de komst van de Dordrecht Academy, een tweejarige bacheloropleiding toegesneden op de uitdagingen van de relevante sectoren van de Drechtsteden, met een sterke basis in ICT en techniek. 


Voor een groei van 4.000 banen in deze collegeperiode, moet de gemeente nieuwe werkgevers naar de stad trekken. Enerzijds ligt de focus daarbij op het uitgeven van nieuwe werklocaties zoals het Distripark en het geven van ruimte aan bedrijven die willen groeien onder het credo: 'juiste bedrijf op de juiste plek'. Anderzijds ligt de focus op het koppelen van innovatiekracht aan de productiekracht, waarin de regio groot is geworden: de maritieme (maak)industrie. Daarnaast investeert Dordrecht in het actief aanbieden van alle vestigingsvoorwaarden die deze werkgevers aan de stad verbinden. De 4.000 extra banen moeten met name een plek krijgen in de Westelijke Dordtse Oever en het Spoorzonegebied, vanaf Businesspark Amstelwijck tot aan de stationsomgeving. Verder brengt de vergrijzing en de beoogde groei van de stad met de woningbouwopgave, een groei van de verzorgende economie met zich mee. Dan gaat het om groei van het aantal banen in de zorgsector, maar ook om banen in de daaraan gerelateerde verzorgende diensten.


Groei van 4.000 banenDe agenda is wel verschoven. Voorheen lag de nadruk vooral op programmeren/uitgeven van gronden (de stenen). Nu richten we ons meer en meer op het stimuleren binnen de 'human capital' (het d.m.v. onderwijs investeren in mensen) agenda, innovatie, netwerkvorming en op kwaliteitssprong op bestaande werklocaties. Dit is daadwerkelijk anders dan pakweg 10 jaar geleden. Beschikbaarheid van een goed opgeleide bevolking staat daarbij met stip op nummer 1 voor bedrijven om zich te vestigen.


Vanuit het coalitieakkoord – ondernemende stad – zetten we actief in op het verplaatsen van bedrijven naar de juiste plek. Dit tegen de achtergrond van de steeds schaarser aanwezige gronden en het optimaal benutten van de bestaande ruimte. Met het Distripark beschikt Dordrecht over het laatste vrij uitgeefbare bedrijventerrein. Dit betekent dat we de focus voor de toekomst vooral leggen op betere benutting en een kwaliteitssprong van bestaande werklocaties, met ruimte voor groei van Dordtse bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven.  


Dordrecht heeft de ambitie om tot de top 5 MKB vriendelijkste grote gemeenten van Nederland te behoren. Hiervoor zetten we onder andere extra in op het begeleiden van ondernemers.


Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl