Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 1: Aantrekkelijk

Doel 1: Dordrecht is een aantrekkelijke stad

Doel 1

Dordrecht is een stad met een rijke geschiedenis. De stad is omsloten door rivieren en Nationaal Park De Biesbosch en heeft daardoor water en natuur in de directe omgeving. Dordrecht is een aantrekkelijke stad waar veel te doen is en steeds meer mensen ontdekken dat. De binnenstad met haar vele historische kwaliteiten heeft veel toeristische waarde en de Dordtenaren gebruiken het als 'tweede huiskamer'. We willen die aantrekkelijkheid op verschillende vlakken borgen en uitbouwen.


 • Behoud en waar mogelijk versterking van de cultuurhistorische waarden

  Cultuurhistorie en erfgoed spelen een grote rol in de beleving, identiteit, herkenbaarheid, 'leesbaarheid' en aantrekkelijkheid van de stad. Zo speelt het een rol bij de ontwikkeling van onze identiteit en is het een inspiratiebron voor het maken van ruimtelijke plannen. Wij koesteren daarom de historische binnenstad met zijn vele monumenten, het is het visitekaartje van Dordrecht....

  Lees meer

 • Het water in de Dordtse havens optimaal benutten

  De strategische ligging aan het water op het snijvlak van zeearmen en rivieren bezorgde Dordrecht in de vroege middeleeuwen een sterke groei. Dit is nog steeds te zien aan het vele gebruik van het water, de havens en kades. De gemeente wil de positionering van de stad aan het water versterken en de havens en kades optimaal en toekomstbesteding gebruiken. Dit moet dynamisch en veilig gebeuren....

  Lees meer

  Foto van de Nieuwe Haven Dordrecht
 • Voldoende ruimte bieden aan voorzieningen en daarbij streven naar multifunctioneel ruimtegebruik

  De gemeente draagt zorg voor een voorzieningenstructuur die past bij een middelgrote stad, waarin Dordtenaren zich kunnen ontwikkelen en hun behoeften kunnen vervullen. Het gaat om een breed palet aan basisvoorzieningen. Van sportmogelijkheden tot zorg, van ontspanning tot werk en onderwijs, van culturele activiteiten tot groenvoorzieningen, sociale ontmoetingen en activiteiten. De stad heeft...

  Lees meer

  Aantrekkelijk stad
 • Sterke, gedifferentieerde en inclusieve woonwijken

  We vinden het belangrijk dat Dordtenaren zich in hun wijk thuis voelen en dat verschillende doelgroepen in een wijk kunnen samenwonen en samenleven. De gemeente en haar partners realiseren daarom in iedere wijk een zo gedifferentieerd mogelijk woningaanbod. Het streven daarbij is een betere balans tussen de oostkant en de westkant van de stad. Ook garanderen we, via ons woningbouwprogramma en de...

  Lees meer

  Aantrekkelijke stad 02
 • Waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de huidige woningvoorraad

  Een aantrekkelijke stad betekent aantrekkelijke woningen, zowel bouwkundig, esthetisch als in gebruik en energieverbruik. Door het op orde hebben en houden van de kwaliteit van de woningvoorraad creëren we een veilige en gezonde leefomgeving, voorkomen we overlast en kunnen ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

  Aantrekkelijke stad 04
 • Hoogwaardige inrichting en onderhoud van de openbare ruimte

  De openbare ruimte is belangrijk voor de kwaliteit en de beleving van stad, wijk en buurt, en daarmee voor de aantrekkelijkheid. Dordrecht streeft naar een hoogwaardig inrichtingsniveau en beheer van de openbare ruimte. Hierbij staan gezondheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, inclusiviteit en mobiliteit centraal. Op deze manier vergroot de...

  Lees meer

  Aantrekkelijke stad 03
 • Het behoud van het groenblauwe karakter zowel binnen als buiten de stad

  Het Eiland van Dordrecht is aantrekkelijk door haar groene parken, haar buitengebied en haar sterke relatie met het water. Om deze aantrekkelijkheid te waarborgen is behoud en waar mogelijk versterking van de groenblauwe structuur van belang. Dit heeft ook een sterke relatie met doel 3, Gezonde Stad en doel 5, Klimaatbestendige Stad.

  Aantrekkelijke stad 05

Uitwerking in programma’s, afspraken en/of omgevingsplan

 • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en betere inpassing in de historische structuur van de Grote Markt en omgeving en het Otto Dickeplein.
 • Havenbeheersverordening.
 • Programma Sportparken.
 • Vastleggen normgetallen voorzieningen.
 • Wijkvisies Wielwijk, Crabbehof en Sterrenburg.
 • Prestatie-eisen voor nieuwbouw (GPR) via het omgevingsplan.
 • Afspraken woningcorporaties (= jaarlijks terugkerende en wettelijke verplichting Prestatie Afspraken Lange Termijn).
 • Welstandsnota Dordrecht.
 • Handboek KOR: het KOR krijgt via het omgevingsplan juridische werking. De gemeente wil dit doen door een duidelijke set aan regels te stellen bij de inrichting van de openbare ruimte (KOR). Daarnaast door bewonersparticipatie zoveel mogelijk te faciliteren en te stimuleren.
 • Groenblauw programma (combinatie van groenbeheer, rioolbeheerdeel, Staart en integrale maatregelen deel).

Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Aantrekkelijke stad

De gemeentelijke ambitie om te voorzien in voldoende basisvoorzieningen per wijk vraagt om goede sturing van de gemeente. Een programma biedt de mogelijkheid om gemeentebreed beleid op te stellen voor dit thema. Door het aanbod en de beschikbaarheid van basisscholen en huisartsen te monitoren, kan men tijdig signaleren waar knelpunten kunnen ontstaan en uitbreiding nodig is.


Lees meer over de impactbeoordeling: Aantrekkelijke stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl