Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Doelen Doel 7: Biodiversiteit

Doel 7: Dordrecht beschermt en bevordert de biodiversiteit

fig. 3.12 Doel7 Dordrecht Biodiversiteit V1In Nederland kent onze biodiversiteit al voor langere tijd een achteruitgang als gevolg van ingrijpende wijzigingen van ons landschap. Hoewel langdurige trendgegevens ontbreken, is het duidelijk dat veel soorten het moeilijk hebben gekregen en in aantallen achteruit gaan (of niet meer aanwezig zijn).

In Nederland is de biodiversiteit in de stad groter dan op het platteland. Al is de stad ingericht op gebruik door de mens, veel planten en dieren vinden er een geschikte plek. Essentieel voor een gezonde stedelijke biodiversiteit is de stedelijke groenblauwe structuur. Zonder voldoende vegetatie en water blijven de mogelijkheden voor plant en dier in de stad beperkt. Door een robuust groen netwerk in stand te houden, vergroten we de mogelijkheden voor planten en dieren in de stad.

Biodiversiteit in de stedelijke omgeving stimuleren we door het voorkomen van monoculturen en het aanbrengen van veel variatie in beplantingstypes. Verder zorgen ook oppervlakte en variatie van het stedelijk groen, in de openbare ruimte en in privaat groen, voor het bevorderen van biodiversiteit. Op veel plaatsen zijn juist de private tuinen en gevels van belang om verbindingen in het groen te maken.

Dordrecht heeft de ambitie om de huidige biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. Daarvoor is ook het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit nodig. Om dit te bereiken leggen we de volgende accenten:

 • Het stoppen van achteruitgang van biodiversiteit

  Op dit moment ligt er een druk op onze biodiversiteit. Vermoedelijk komt dit door stedelijke uitbreiding, een veranderend klimaat, invasieve exoten, ziekten en plagen en achteruitgang van de bijenstand. De aandacht verschuift de komende jaren naar ruimtelijke ontwikkelingen binnen het bestaande stedelijke gebied en de verstedelijkingscontour. Dit ontlast de biodiversiteit in het...

  Lees meer

 • Het behoud van biodiversiteit

  Dordrecht beschermt de biodiversiteit door in te zetten op behoud van bestaande natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland) en beschermde soorten. Hiertoe volgen wij het wettelijk spoor van de Wet natuurbescherming. Bij alle nieuwe ruimtelijke plannen, zoals herinrichting van openbare ruimte, is het verplicht om zorgvuldig om te gaan met beschermde gebieden. Op deze gebieden...

  Lees meer

 • Het stimuleren van biodiversiteit

  Dordrecht bevordert de biodiversiteit door meer ecologische potenties te benutten bij het beheer en onderhoud van openbaar groen. Het beheer moet daarom gericht zijn op het waarborgen van de ecologische waarden. In de directe woonomgeving overheerst vaak meer de sierwaarde, netheid en kleur. Verhoging van biodiversiteit zit vooral in de keus voor beplanting, het aanpassen van het maaibeheer en...

  Lees meer

 • Het monitoren van de biodiversiteit

  Het is van belang om te weten of we onze Dordtse biodiversiteit behouden en bevorderen. Door monitoring kunnen we zien of we gaan voldoen aan de eigen ambities. Om dit te kunnen doen, stellen we een monitoringsplan op. Dit plan kent verschillende manieren van monitoren, afhankelijk van het doel en de te onderzoeken soortgroep. Met continue monitoring weten we of we de doelen halen. Verder maken...

  Lees meer

Uitwerking in programma's, afspraken en/of omgevingsplan

 • Groenblauw programma (combinatie van groenbeheer, rioolbeheerdeel).
 • Gebiedsprogramma's versterken Stedelijke Ecologische Structuur.
 • Programma biodiversiteit via een natuurinclusieve inrichting.
 • Vergaren natuurdata.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: Biodiverse stad

De Biesbosch is een Natura 2000-gebied dat deels in de gemeente Dordrecht ligt. Door de afstand tussen de woningbouwontwikkelingen in de stad en de Biesbosch zijn verstoring van licht, geluid, en verdroging niet te verwachten. Wel kan er vermesting/verzuring optreden in de stikstofgevoelige habitattypen in de Biesbosch.


Lees meer over de impactbeoordeling: Biodiverse stad

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl