Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Poldergebied

Aantrekkelijke stad

Wonen

De Biesbosch maakt Dordrecht aantrekkelijk als woonstad. Dit unieke natuurgebied moeten we juist beschermen. Wonen in dit buitengebied is zodoende in principe niet toegestaan. Alleen in het geval van een agrariër is incidenteel en onder voorwaarden ruimte voor bedrijfswoningen.

Welstandsniveau

In het poldergebied geldt het welstandsniveau regulier. Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten vallen onder het welstandsniveau intensief.

Hoogbouw

In het poldergebied past in principe geen hoge bebouwing. Hogere bouwwerken als een lichtmast of een uitkijktoren zullen waar mogelijk landschappelijk ingepast worden.

Voorzieningen

We vergroten de mogelijkheden voor extensieve recreatie en horeca in het buitengebied, maar moeten de natuurwaarden te allen tijde beschermen. In het overgangsgebied is intensievere recreatie toegestaan en clusteren we ontwikkelingen op het gebied van recreatie. Denk hierbij aan het Speelbos bij de Viersprong, het dagrecreatieterrein en de ontwikkeling van het recreatiegebied Merwedeheuvel op de voormalig stortplaats. Hiervoor stellen we randvoorwaarden voor ontwikkelingen in de Merwelanden op. Ook de strook aan de westzijde van de A16 valt onder het poldergebied. Door bestaande (Dordwijkzone en Wantijzone) en nieuwe verbindingszones brengen we de natuur van de Biesbosch als het ware tot in de stad en hiermee versterken we belangrijke entrees van Dordrecht. Door een goede zonering kunnen landbouw, natuur en recreatie naast elkaar bestaan en zich verder ontwikkelen.

 
Op die manier koppelen we enkele 'hotspots' van recreatie aan horeca. Deze groeien uit tot de recreatieknooppunten in het poldergebied. Ruimtelijke voorwaarde is dat de ruimte niet verrommelt.

Cultuurhistorie

In het poldergebied bevinden zich met name beschermingswaardige cultuurlandschappelijke elementen. Dordrecht heeft als stad en als eiland in de delta een bijzondere ontstaansgeschiedenis en een unieke relatie met het water en groen. De polder de Biesbosch is gerealiseerd in 1926 en is qua structuur en qua bebouwing nagenoeg in originele staat. De polder is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als cultuurhistorisch kroonjuweel. De bebouwing, waaronder een aantal rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, ligt hier het meest geclusterd rond kruispunten van ontsluitingswegen. Het versterken van de groenblauwe structuren binnen het poldergebied van Dordrecht is van grote cultuurhistorische waarde.


fig 5.15 Onderdelen van de biesbosch


fig 5.16 overgangsgebied stad en polder

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Randvoorwaarden Merwelanden.
  • Gebiedsvisie Biesbosch (ontvlechting Parkschap).
  • Verbeterde inrichting toegankelijkheid en bewegwijzering fietsers, wandelaars en rolstoelen. 
  • Gebiedsgerichte aanpak stikstof.
  • Verkenning wisselwerking water poldergebied - watergangen in de stad;
  • Mogelijkheden onderzoeken voor versterken van wandel- en fietsverbindingen tussen stad en buitengebied , onder andere door gesprekken met bewoners.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: poldergebied

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Voor het poldergebied zijn er geen specifieke aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling voor bepaalde ontwikkelingen.

 

PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl