Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Poldergebied

Poldergebied

Ons poldergebied is uniek en dat willen we behouden en beschermen. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit en de natuurwaarden. Ontwikkelingen moeten bijdragen aan de karakteristieke eigenschappen van het landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering is ongewenst. We bouwen binnen de stedelijke contour, en dat betekent dat we inzetten op behoud van ons poldergebied.

fig 5.14 Rolneming gemeente overlatend_3000px

De waarden van het poldergebied

Voor het hele poldergebied geldt dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, maar dat deze cultuurhistorische waarden respecteren en landschapskwaliteiten toe moeten voegen. Daarnaast moet de balans tussen het landgebruik en de kwaliteit van het landschap, bodem, water en lucht verbeteren. Het open poldergebied heeft een belangrijke emotionele waarde voor de Dordtenaren en een aantrekkelijke waarde voor bezoekers en nieuwe Dordtenaren. We streven naar een zachte overgang van drukkere gebieden naar het poldergebied en willen de aantrekkelijke polders toegankelijk maken door deze onderdeel te laten zijn van een langzaam verkeersnetwerk (fietsen en wandelen). Bovendien heeft het een cultuurhistorische waarde (met name polder De Biesbosch, die door de provincie Zuid-Holland als cultuurhistorische parel is bestempeld), een natuurhistorische waarde (de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch), een economische waarde (uitstekende landbouwgrond), een ecologische én een recreatieve waarde (de Nieuwe Dordtse Biesbosch).


Sturingsfilosofie poldergebied

De filosofie is in het poldergebied behoudend van aard en is gericht op het behoud van natuur- en landschappelijke waarden. We verbinden deze natuurwaarden aan binnenstedelijke ecologische structuren van de Dordwijkzone en Wantijzone. De gebruiksintensiteit is vrij laag, maar laat wel een lichte verruiming van extensieve recreatie en horeca toe. De gemeente toetst aan de gestelde kaders. De zuidelijke stadsrand vormt een bijzonder overgangsgebied tussen de stad, de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het agrarische buitengebied. Ontwikkelingen in dit gebied toetst de gemeente aan de intrinsieke kwaliteiten daarvan (de kwaliteitspijlers), te weten: ruimtebeleving, afwisselend landschap, weidsheid, waterranden, historie en erfgoed en beleving.


 • Aantrekkelijke stad

  Wonen

  De Biesbosch maakt Dordrecht aantrekkelijk als woonstad. Dit unieke natuurgebied moeten we juist beschermen. Wonen in dit buitengebied is zodoende in principe niet toegestaan. Alleen in het geval van een agrariër is incidenteel en onder voorwaarden ruimte voor bedrijfswoningen.

  Welstandsniveau

  In het...

  Lees meer

  Poldergebied 01
 • Bereikbare stad

  Verkeer en vervoer

  De bereikbaarheid voor landbouwverkeer is een belangrijk aandachtspunt. Recreatieve knooppunten zijn redelijk bereikbaar per auto. De overige gebieden hoeven per auto niet goed bereikbaar te zijn, maar moeten juist aantrekkelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Dordrecht moet zich ontwikkelen tot een...

  Lees meer

  Poldergebied 02
 • Gezonde stad

  Milieu

  In het Natura 2000-gebied richten we ons op het behoud en beschermen van de natuurwaarden (Wet natuurbescherming). Maatregelen op het gebied van energie en luchtkwaliteit liggen in elkaars verlengde. Met het uitvoeren van de energiestrategie ‘Drechtsteden energieneutraal 2050’ zetten we een belangrijke stap op weg...

  Lees meer

  Poldergebied 03
 • Uitstekend vestigingsklimaat

  Werken

  Op het Eiland van Dordrecht zijn (delen van) Kop van ’t Land, polder de Biesbosch, polder de Zuidpunt en de Bovenpolder van belang voor de voedselproductie. Hier staat grondgebonden land- en tuinbouw centraal. We geven ruimte aan duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. De functiemenging en de...

  Lees meer

  Poldergebied 04
 • Klimaatbestendig

  Klimaatadaptatie

  Het versterken van groenblauwe structuren is van belang bij klimaatadaptatie ter voorbereiding op en bescherming tegen extreem weer en om het waterpeil op orde te houden. De wens is om water uit het poldergebied te gebruiken om droogte in de watergangen in de stad te verlagen. In het poldergebied zijn nog...

  Lees meer

 • Energieneutraal

  De buitenruimte in het poldergebied is van grote waarde voor het eiland van Dordrecht: het is uniek en geeft rust en ontspanning. De restruimtes buiten het bebouwde gebied kunnen een belangrijke groenwaarde vertegenwoordigen. Dit willen we zoveel mogelijk behouden. In de RES is opgenomen dat we het open landschap zoveel mogelijk ontzien. De...

  Lees meer

  Poldergebied 06
 • Biodiversiteit

  Natuur

  Nationaal Park De Biesbosch is één van de unieke kenmerken van Dordrecht. De noordoostkant en de zuidkant van het eiland maken deel uit van de nationale ecologische hoofdstructuur. Dordrecht kent met de Biesbosch een icoon en Nationaal Park dat het beschermen waard is. Delen van het natuurgebied zijn beperkt of...

  Lees meer

  Poldergebied 07

Aanvullende, specifieke acties en programma's

 • Randvoorwaarden Merwelanden.
 • Gebiedsvisie Biesbosch (ontvlechting Parkschap).
 • Verbeterde inrichting toegankelijkheid en bewegwijzering fietsers, wandelaars en rolstoelen. 
 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof.
 • Verkenning wisselwerking water poldergebied - watergangen in de stad;
 • Mogelijkheden onderzoeken voor versterken van wandel- en fietsverbindingen tussen stad en buitengebied , onder andere door gesprekken met bewoners.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: poldergebied

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Voor het poldergebied zijn er geen specifieke aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling voor bepaalde ontwikkelingen.

 

PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl