Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Poldergebied

Energieneutraal

De buitenruimte in het poldergebied is van grote waarde voor het eiland van Dordrecht: het is uniek en geeft rust en ontspanning. De restruimtes buiten het bebouwde gebied kunnen een belangrijke groenwaarde vertegenwoordigen. Dit willen we zoveel mogelijk behouden. In de RES is opgenomen dat we het open landschap zoveel mogelijk ontzien. De voorkeursvolgorde is als volgt, als eerste benutten we alle mogelijkheden op daken en gevels, dan onbenutte terreinen binnen het gebouwde gebied. We streven er actief naar om de onbenutte groene ruimte in het buitengebied groen te houden. Het is in het kader van de Dordtse en regionale doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) wordt voor 3 zones in de Drechtsteden waaronder de A16 zone een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van en randvoorwaarden voor het opwekken van duurzame energie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen te zijner tijd ter besluitvorming worden voorgelegd.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Randvoorwaarden Merwelanden.
  • Gebiedsvisie Biesbosch (ontvlechting Parkschap).
  • Verbeterde inrichting toegankelijkheid en bewegwijzering fietsers, wandelaars en rolstoelen. 
  • Gebiedsgerichte aanpak stikstof.
  • Verkenning wisselwerking water poldergebied - watergangen in de stad;
  • Mogelijkheden onderzoeken voor versterken van wandel- en fietsverbindingen tussen stad en buitengebied , onder andere door gesprekken met bewoners.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: poldergebied

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Voor het poldergebied zijn er geen specifieke aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling voor bepaalde ontwikkelingen.

 

PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl