Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Poldergebied

Uitstekend vestigingsklimaat

Werken

Op het Eiland van Dordrecht zijn (delen van) Kop van ’t Land, polder de Biesbosch, polder de Zuidpunt en de Bovenpolder van belang voor de voedselproductie. Hier staat grondgebonden land- en tuinbouw centraal. We geven ruimte aan duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. De functiemenging en de gebruiksintensiteit is hier laag.

Het agrarische areaal delen we op in 3 deelgebieden.
Deelgebied 1: de agrarische sector staat centraal, onder de voorwaarde van een duurzame ontwikkeling.

Figuur 5.17: Deelgebied 1

Deelgebied 2: de agrarische sector staat centraal, onder de voorwaarde van een duurzame ontwikkeling en behoud van het cultuurhistorisch karakter van polder De Biesbosch.

Figuur 5.18: Deelgebied 2

Deelgebied 3: zien we als het stadsrandlandschap waar, onder de algemene ontwikkelingsvoorwaarden, verschillend gebruik (zoals stadslandbouw, wonen en wateropvang) naast elkaar kan bestaan.

Figuur 5.19: Deelgebied 3

Voor de deelgebieden 1 en 2 bepalen we in overleg met stakeholders wat we verstaan onder landschapskwaliteiten en duurzame ontwikkeling (dit is al vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch). We willen dat laatste stimuleren, maar hierin geen trekkersrol spelen. Voor deelgebied 3 neemt de gemeente de regie, door bijvoorbeeld een goede analyse van het gebied en een gebiedsvisie op te stellen.

Kortom, grondgebonden landbouw blijft centraal staan in deelgebieden 1 en 2. Het poldergebied biedt goede landbouwgrond. Zolang het economisch haalbaar is, willen we op het Eiland van Dordrecht agrariërs ruimte geven - onder de voorwaarde van een duurzame ontwikkeling en behoud van het cultuurhistorisch karakter van polder De Biesbosch.

In principe is alleen in de agrarische functie (veeteelt of landbouw) werken toegestaan. Daarnaast bevorderen en behouden we stadslandbouw. Hiermee stimuleren we korte ketens (productie en consumptie) naar lokale afnemers. Ook kunnen recreatieve functies banen genereren, maar in principe is er geen ruimte voor (overige) bedrijfsactiviteiten.

Aanvullende, specifieke acties en programma's

  • Randvoorwaarden Merwelanden.
  • Gebiedsvisie Biesbosch (ontvlechting Parkschap).
  • Verbeterde inrichting toegankelijkheid en bewegwijzering fietsers, wandelaars en rolstoelen. 
  • Gebiedsgerichte aanpak stikstof.
  • Verkenning wisselwerking water poldergebied - watergangen in de stad;
  • Mogelijkheden onderzoeken voor versterken van wandel- en fietsverbindingen tussen stad en buitengebied , onder andere door gesprekken met bewoners.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: poldergebied

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Voor het poldergebied zijn er geen specifieke aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling voor bepaalde ontwikkelingen.

 

PDF-bestandDownload hier de volledige impactbeoordeling

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl