Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Spoorzone

Spoorzone

1x1 pixel wit
De Spoorzone is een gebied van 7,5 kilometer lang en loopt van Zwijndrecht tot aan Amstelwijck. Voor de omgevingsvisie beperken wij ons uiteraard tot het deel dat op ons eiland ligt. Zowel de ontwikkeling van Amstelwijck-Spoorzone, de aanpak van de Spuiboulevard, de campus ontwikkeling bij het Leerpark en het Gezondheidspark en de herontwikkeling van de Zuidzijde van het station in Dordrecht maken hier onderdeel van uit. De Spoorzone Dordrecht is dé plek waar kansen liggen om de bouwopgave te realiseren. Hiermee versterken we de sociaaleconomische positie in Dordrecht.

De ambities zijn groot. De gemeente wil in dit gebied een aanzienlijk deel van de 10.000 woningen voor verschillende woonmilieus bouwen en wil nieuwe banen creëren. Verder zet de gemeente in op het uitbreiden van de Smart Industry Campus Leerpark en het Gezondheidspark. Daarnaast is er de ambitie om de wijken onderling beter te verbinden. De bereikbaarheid over water, spoor en weg (ook per snelfietsroute) moet verbeteren en tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor behoud van natuur. Ook moet er een lightrail-verbinding met Rotterdam en Den Haag en bijbehorende haltes bij het Leerpark en Amstelwijck komen. De Spoorzone is bij uitstek een gebied waar wonen, functiemenging met groen, voorzieningen en werken prima te combineren zijn.

Sturingsfilosofie Spoorzone

Er ligt een zeer actieve initiërende rol bij de (lokale) overheid. Wij nemen zelf het initiatief om het proces actief aan te sturen. Het doel is om ontwikkelingen door marktpartijen mogelijk te maken via het opstellen van ontwikkelgerichte omgevingsplannen en financiële investeringen in de randvoorwaardelijke bereikbaarheid. Die marktpartijen benaderen wij zelf door gronden uit te geven of door marktpartijen te motiveren strategische posities in deze zone in te nemen - op basis van een langetermijnperspectief.

fig 5.21 Rolneming gemeente kaderstellend_3000px
fig 5.22 invloed spoorzone • Aantrekkelijke stad

  Wonen

  De Spoorzone voorziet in de behoefte naar woningen in een levendig woonmilieu. Met goede verbindingen met werkgelegenheid en voorzieningen. Daarbij bouwen we voor iedereen, met extra aandacht voor gezinnen en jongeren.

  Voor het deel van de Spoorzone in de buurt van Dordrecht Centraal (de stationsomgeving) is het...

  Lees meer

  Spoorzone 01
 • Bereikbare stad

  Verkeer en vervoer

  De Spoorzone heet niet voor niets de Spoorzone. Het is direct gekoppeld aan de doelen van de verstedelijkingsalliantie: namelijk het kiezen voor een geconcentreerde verstedelijking langs bestaande infrastructuur (de spoorlijn Leiden - Dordrecht). Hierin werkt men de woningbouwopgave, de versterking van...

  Lees meer

 • Gezonde stad

  Milieu

  Zoals al beschreven is het combineren van een prettig en gezond leefklimaat met de milieuhinder waar de Spoorzone mee te maken heeft een opgave.

  Externe veiligheid
  In de huidige situatie kent Dordrecht een hoog risicoprofiel rondom het spoor als gevolg van het goederentransport van...

  Lees meer

  Spoorzone 02
 • Uitstekend vestigingsklimaat

  Werken

  De stationsomgeving is op regionaal schaalniveau een toplocatie voor kantoren. Vanwege de combinatie van historische binnenstad, het Weizigtpark en het station. Na een periode met veel leegstand van kantoren zijn met de recente ontwikkelingen in de Johan de Wittstraat (Post 120) en de Spuiboulevard (nieuwe...

  Lees meer

  Spoorzone 04
 • Klimaatbestendig

  Klimaatadaptatie

  Nieuwbouw- en herstructureringslocaties moeten klimaatadaptief ingericht zijn. Hiervoor is voor de ontwikkeling van Amstelwijck (als pilot) een beleidsregel klimaatadaptatie opgesteld. Deze beleidsregel passen we ook voor ontwikkelingen in de Spoorzone toe. Door een verplichting op te stellen dat in het...

  Lees meer

 • Energieneutraal

  Grote delen van de Spoorzone liggen in het warmteleveringsgebied. Bij het Leerpark combineren we het warmtenet met een systeem voor warmte- en koudelevering. Hier zijn ook goede mogelijkheden voor het benutten van grote daken en ruimten langs de infrastructuur voor opwekking van elektriciteit met zonnepanelen.

  Spoorzone 06
 • Biodiversiteit

  Ecologie en groen

  De biodiversiteit in en bij de Spoorzone is waarschijnlijk laag vanwege de versnipperende werking van het spoor, de N3 en A16. De spoortaluds, spoorsloten en aanwezige beplanting hebben toch ecologische waarde, met name voor mobiele soorten (vogels, vleermuizen, insecten). De variatie in begroeiingstypen...

  Lees meer

  Spoorzone 07

Aanvullende, specifieke acties en programma's

 • Actualiseren Plan Maasterras.
 • Dwarsverbindingen tussen beide zijden station realiseren.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: spoorzone

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor de spoorzone


Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl