Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Werkgebieden

Werkgebieden

De werkgebieden beslaan de locaties waar het werken voorop staat. Dit gaat over de bedrijventerreinen, industriegebieden en één kantoorlocatie. Dit betekent niet dat er in de andere gebieden niet gewerkt wordt, maar in dit gebied is dit duidelijk de hoofdfunctie. In het werkgebied moet een groot deel van de groeiopgave, het toevoegen van 4.000 banen, plaatsvinden. Alleen indien er specifiek te onderscheiden randvoorwaarden zijn, zoals bij milieuzonering, benoemen we de categorieën apart (industrie, bedrijven, kantoren).


Werkgebieden op de kaart

De Zeehaven Dordrecht en terreinen rondom de Eerste, Tweede en Derde Merwedehaven behoren tot de industrieterreinen. De terreinen zijn geluid gezoneerd en liggen vooral in het noorden (zie kaart 5.9). De bedrijventerreinen liggen voornamelijk langs de westelijke oever van de stad. Dit gaat met name om Dordtse Kil I, II, III en IV en Amstelwijck West. Daarnaast zijn er enkele relatief kleinere terreinen langs de Mijlweg/Dokweg, zuidzijde Baanhoekweg en in de corridor langs de provinciale weg. Businesspark Amstelwijck is ten slotte de enige kantoorlocatie. 


Sturingsfilosofie werkgebieden
Hier ligt het initiatief voor ontwikkelingen bij derden. De rol van de gemeente is passiever en met name gericht op het toetsen aan gestelde kaders. De kaderstelling in dit gebied is ruim, zodat er binnen die grenzen ruimte is voor ondernemen. Mogelijke milieuhinder bepaalt de grenzen van wat mogelijk is. De opgave in de werkgebieden is dat we ruimte houden voor bedrijven met een hogere milieucategorie, die zich qua contour niet verhouden tot andere functies. Verder is het van belang om, gezien de opgave in binnenstedelijk gebied, ruimte te zoeken voor bestaande bedrijven die nu krap zitten, zodat ze op andere plekken kunnen groeien. Als gemeente zetten we daarom ook een actiever grondbeleid in, met de inzet op strategische verwerving en sturing op uitgifte. Waarbij we veel meer gaan sturen op wat het bedrijf de stad en de regio oplevert als het gaat om banen, clusterversterkende activiteiten, etc.
fig 5.12 Rolneming gemeente overlatend_3000px

 • Aantrekkelijke stad

  Wonen

  Nieuwe woningbouw is op de werkgebieden in principe uitgesloten. De functie werken overheerst hier en de milieuzonering die hier geldt, past niet bij wonen. Bestaande woningen zoals in Wieldrecht langs de Rijksstraatweg en incidentele bedrijfswoningen blijven. De stad wil kunnen groeien en daarmee invulling geven aan de woningbouw opgaven.
  Lees meer

  Werkgebieden foto 1
 • Bereikbare stad

  Verkeer en vervoer

  Uitgangspunt is dat werkgebieden goed bereikbaar zijn met de (vracht)auto vanaf de hoofdinfrastructuur N3 en A16. Openbaar vervoer of een alternatief hierop is gewenst. Denk aan een oplossing voor de laatste kilometer naar een OV- knooppunt. Gelet op de geschiktheid voor de vestiging van risicorelevante bedrijven zijn de terreinen aan de westzijde van de stad...

  Lees meer

  Drierivierenpunt
 • Gezonde stad

  Milieu

  We willen milieuhinder door verkeer, onveilige situaties en milieuhinder als gevolg van de aanwezigheid van bedrijvigheid voorkomen. Daarom is het van belang om milieuzonering , functiemenging en externe veiligheid te betrekken bij de ruimtelijke inrichting van werkgebieden. De gemeente stelt verschillende eisen aan de...

  Lees meer

  Hoogbouw
 • Uitstekend vestigingsklimaat

  Werken

  Voor de doorontwikkeling van de Zeehaven zijn we een samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam aangegaan. Het uitgangspunt is dat we de Zeehaven, de Eerste, Tweede én Derde Merwedehaven zoveel mogelijk gebruiken voor activiteiten die daadwerkelijk havengebonden zijn. Voor het gebied van de Eerste en Tweede Merwedehaven richten we ons op het...

  Lees meer

  Werkgebieden Sarens
 • Klimaatbestendig

  Klimaatadaptatie

  Het terrein in de werkgebieden is grotendeels in particulier bezit. Dit betekent dat we de bedrijven moeten stimuleren om op hun eigen terrein adaptatiemaatregelen te treffen, als we dit gebied klimaatadaptief willen inrichten.

   
  We onderzoeken hoe effectief het is om als gemeente subsidie, heffingskorting of andere maatregelen te implementeren...

  Lees meer

 • Energieneutraal

  Zonne-energie

  In de werkgebieden is veel dakruimte die men kan benutten voor opwekking van elektriciteit. Dat biedt kansen voor lokale benutting voor elektrische mobiliteit.

  Circulariteit

  De werkgebieden zijn plaatsen waar bij uitstek kansen liggen voor de circulaire economie. Doordat veel bedrijvigheid relatief dicht bij elkaar zit, is er op zeer lokale...

  Lees meer

 • Biodiversiteit

  Ecologie en groen

  De ecologische waarde van het werkgebied lijkt, vanwege het grotendeels verhard oppervlak en het weinig aanwezige groen, beperkt. Toch hebben verschillende planten en dieren zich aangepast aan de overwegend versteende omgeving en is verspreid over het werkgebied groen aanwezig. Het werkgebied draagt daarom bij aan de gemeentelijke...

  Lees meer

  Biodiversiteit

Aanvullende, specifieke acties en programma's

 • Verkenning mogelijkheden transformatie naar woningbouw voor het gebied ten westen van het voormalig Lipsterrein aan de Staart.
 • Verkenning ontwikkeling Maritieme Campus voor de binnenvaart.
 • Onderzoek naar maatregelen (o.a. subsidies) om werkgebieden sneller klimaatadaptief te maken.


Aandachtspunten vanuit impactbeoordeling: werkgebieden

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor werkgebieden

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl