Spring naar inhoud
Je bent nu op Home Gebieden Woonwijken

Woonwijken

In het gebied woonwijken zijn alle wijken ondergebracht – allemaal met hun eigen ontstaansgeschiedenis en karakter. Vanwege dezelfde functies en meerdere overeenkomsten vormen ze wel één gebied. In woonwijken liggen groengebieden: (speel)tuinen, kleinere en grotere (sport)parken of ecologische zones. Iedere (nieuwe) Dordtenaar moet een passend dak boven zijn of haar hoofd kunnen vinden. Er moet een gevarieerd aanbod zijn in woningen en woonomgeving. In het kader van huisvesting van kwetsbare groepen streven we naar spreiding over de stad. Geen enkele buurt wordt op voorhand uitgesloten van een vestiging van maatschappelijke opvanginstellingen of een woonvoorziening beschermd wonen. Het gebied woonwijken beslaat voornamelijk de bestaande woningvoorraad.

Logischerwijs staat in dit gebied het wonen centraal en daarbij horend de leefbaarheid. Mensen zijn hier thuis. Er moet een prettig en veilig leefklimaat heersen - door samenwerking tussen bewoners, organisaties en de gemeente. Bewoners staan centraal en zijn zelf in eerste instantie aangewezen om de leefbaarheid in hun wijk of buurt goed te houden. Dan gaat het over bijvoorbeeld het ontmoeten en helpen van buurtbewoners, het nemen van initiatieven, maar ook over het verduurzamen en duurzaam gebruik van de eigen woning en het aanleggen van meer groen en minder stenen. Als gemeente faciliteren we dit onder andere door bewoners actief mee te laten werken (participeren) bij herinrichtingsplannen van de openbare ruimte. Maar ook door adoptie-groen beschikbaar te stellen en woningeigenaren te informeren over te nemen maatregelen om de woning te verduurzamen.


Sturingsfilosofie woonwijken

In de woonwijken ligt het initiatief voor ontwikkelingen grotendeels bij derden. De rol van de gemeente is passiever en met name gericht op het toetsen aan gestelde kaders. Een omgevingsplan biedt aan de voorkant voor het gehele gebied minder ruimte voor ontwikkeling. Uiteraard geven we de geformuleerde doelen uit deze omgevingsvisie bij nieuwe ontwikkelingen mee aan ontwikkelende partijen om hier invulling aan te geven.


fig 5.4 Rolneming gemeente overlatend_3000px
 • Aantrekkelijke stad

  Wonen

  De woonfunctie is in het hele gebied dominant aanwezig. De vroeg-naoorlogse wijken (Wielwijk, Crabbehof, Zuidhoven en Sterrenburg) kenmerken zich door functiescheiding. In de voor- en vroeg naoorlogse wijken Oud Krispijn, Nieuw Krispijn, Reeland, Staart-West, Wielwijk en Crabbehof, is de woonintensiteit middelhoog (gemiddelde dichtheid 35-50 woningen per hectare)....

  Lees meer

  Woonwijken
 • Bereikbare stad

  Verkeer en vervoer

  Verblijven en een goede leefbaarheid staan centraal in de woonwijken en dat betekent dat we waar mogelijk gemotoriseerd verkeer beperken. We bevorderen het gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Door actief vervoer te stimuleren, bewegen mensen meer en is er minder geluid van gemotoriseerd verkeer. Dat draagt bij aan gezondheid, luchtkwaliteit en een...

  Lees meer

  Spoorzone
 • Gezonde stad

  Milieu

  Externe veiligheid

  Langs de randen van de woonwijken zijn hoofdtransportassen gesitueerd (Spoor, N3 en A16). Deze assen hebben een belangrijke functie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op basis van het nieuwe veiligheidsbeleid van het Rijk krijgen al deze transportassen aandachtsgebieden voor brand, explosie...

  Lees meer

  Hoogbouw
 • Uitstekend vestigingsklimaat

  Werken

  Verspreid is ruimte voor enige kleinschalige, veelal ambachtelijke bedrijvigheid in lage milieucategorieën. We denken aan: werken aan huis, nieuwe woon-werk woningen, in bestaande ruimten, in plinten (begane grondlagen) onder woonbebouwing, rond winkelcentra en in bedrijfsverzamelgebouwen.

  De ligging in woonwijken laat de vestiging van bedrijven die zich...

  Lees meer

 • Klimaatbestendig

  Klimaatadaptatie

  Sommige woonwijken zijn versteend, waardoor hittestress een probleem kan zijn. Ook is er niet altijd ruimte voor groen in de straten, waardoor water niet vast te houden is en het riool bij extreme neerslag overbelast kan raken. Door karakteristieke uitdagingen in een aantal wijken is klimaatadaptatie belangrijk.

  In het traject stresstest en...

  Lees meer

 • Energieneutraal

  In de woonwijken met een relatief hoge gebouwdichtheid is een warmtenet doorgaans de meest kosteneffectieve warmteoptie. Voor particuliere woningen ontwikkelen we een stapsgewijze aanpak.

   
  Crabbehof is één van de kansrijke wijken om als eerste wijk van Dordrecht van het aardgas af te gaan en aansluiting op een warmtenet te krijgen. Daarnaast is er in deze wijk sprake van...

  Lees meer

  Drierivierenpunt
 • Biodiversiteit

  Ecologie & groen

  Wonen domineert en dat beperkt de ruimte voor flora en fauna. Toch heeft de stad voldoende plekken met (hoge) ecologische waarden, zoals de Essenhof en het Wielwijkpark. Ook de woningen en kleine groenelementen in tuinen en erven spelen een belangrijke rol in stedelijke ecologie. Verder speelt groen een grote rol in de zone langs de A16 bij Wielwijk en het...

  Lees meer

  Luchtfoto

Aanvullende, specifieke acties en programma's

 • Stimuleren vergroenen tuinen. 
 • Evacuatieplan waterveiligheid per woonwijk.


Aandachtspunten vanuit de impactbeoordeling: woonwijken

De impactbeoordeling is bedoeld om te helpen bij het maken van keuzes in de omgevingsvisie. Door voorafgaand aan het maken van keuzes de effecten op de fysieke leefomgeving in beeld te brengen, kan dit ook daadwerkelijk meegewogen worden in de besluitvorming.


Lees meer over de impactbeoordeling voor woonwijken

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Contact

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Spuiboulevard 300
Telefoon: 14078

 omgevingsvisie@dordrecht.nl